Institutionen har en institutionsstyrelse som beslutar om riktlinjer för verksamhetens bedrivande. Institutionsstyrelsen består av representanter för olika arbetstagarkategorier samt studerande vid institutionen.

Institutionen leds av en prefekt och en ställföreträdande prefekt. Prefekten är ordförande i institutionsstyrelsen. Den administrativa chefen sköter institutionens dagliga arbete och är chef för den tekniskt administrativa personalen. Tre studierektorer ansvar för utbildningens pedagogiska utformning, forskarutbildning och forskning respektive utbildningskansliet.


Kurser inom juristprogrammet leds av kursföreståndare. Ämnesföreståndare samordnar planeringen för kurser och examensarbeten inom ett visst ämnesområde. Magisterprogrammen leds av programföreståndare och har kursföreståndare för olika kurser.

Vid institutionen finns elva institut och centra samt åtta stiftelser.

Verksamhetsberättelser finns på Juridiska fakulteten.