Det är inom den juridiska institutionen som den operativa verksamheten – forskning och utbildning – bedrivs inom ramar som fakulteten anger. Fakulteten beslutar bland annat om utbildningsplaner, kursplaner och rekrytering av tillsvidareanställda lärare samt svar på remisser.


Institutionens högsta beslutande organ är institutionsstyrelsen , vilken består av vid institutionen anställda och studerande. Den beslutar om ekonomiska resurser och budget samt om riktlinjer av principiell betydelse vad gäller till exempel undervisning och examination. Institutionen leds av en prefekt, som är ordförande i institutionsstyrelsen, och en ställföreträdande prefekt. Prefektens uppgift är att leda och fördela arbetet inom institutionen. Prefekten har resultatansvar och ansvarar för institutionens personal och organisation.


Institutionen har en administrativ chef som är chef för den administrativa personalen och ansvarar för institutionens administrativa processer.


Kurser inom juristprogrammet leds av kursföreståndare. Ämnesföreståndare samordnar planeringen för kurser och examensarbeten inom ett visst ämnesområde. Magisterprogrammen leds av programföreståndare och har kursföreståndare för olika kurser.


Vid institutionen finns elva institut och centra samt åtta stiftelser.