• Alla inkomna ärenden diarieförs.
  • Det finns inte någon tidsgräns för när en begäran om omprövning kan lämnas in, men vi rekommenderar att du tar kontakt med din examinator så fort som möjligt.
  • Funktionsadresser till ämnesområden
  • Blankett för omprövning (OBS! Ladda ned blanketten till din enhet innan du fyller i formuläret och sparar om den. Fyller du i fälten direkt i webbläsaren så försvinner dina svar när du sedan sparar)

 

Förvaltningslag (2017:900)

Rättelse av skrivfel och liknande

36 § Ett beslut som innehåller en uppenbar felaktighet till följd av myndighetens eller någon annans skrivfel, räknefel eller något annat liknande förbiseende får rättas av den myndighet som har meddelat beslutet.

När en myndighet ska ändra ett beslut 

38 § En myndighet ska ändra ett beslut som den har meddelat som första instans om
    1. den anser att beslutet är uppenbart felaktigt i något väsentligt hänseende på grund av att det har tillkommit nya omständigheter eller av någon annan anledning, och
    2. beslutet kan ändras snabbt och enkelt och utan att det blir till nackdel för någon enskild part.


Högskoleförordning (1993:100), 6 kap

Rättelse av betyg

23 §  Ett beslut enligt 36 § förvaltningslagen (2017:900) om rättelse av skrivfel och liknande i fråga om ett betyg ska fattas av en examinator. Förordning (2018:957).

Omprövning av betyg

24 § Finner en examinator att ett beslut om betyg är uppenbart oriktigt på grund av nya omständigheter eller av någon annan anledning, skall han eller hon ändra beslutet, om det kan ske snabbt och enkelt och om det inte innebär att betyget sänks. Förordning (2006:1053).
 

Funktionsadresser till ämnesområden

Allmän rättslära  
Associationsrätt  
Europarätt  
Examensarbete  
Civilrätt A  
Civilrätt B  
Civilrätt C  
Civilrätt D  
Folkrätt  
Företagsekonomi  
Förvaltningsrätt med förvaltningsprocessrätt  
Internationell privaträtt  
Juridisk introduktionskurs  
Juridisk översiktskurs  
Nationalekonomi  
Processrätt  
Rättshistoria  
Rättsinformatik  
Skatterätt  
Statsrätt  
Straffrätt