I första hand ska doktoranden främst ägna sig åt sin egen utbildning, dock kan denne i begränsad omfattning även arbeta med undervisning och administration. Sådant arbete får högst omfatta 20% av full arbetstid och leder till att den beräknade doktorandtiden förlängs med motsvarande tid. Forskarutbildningen tar normalt fyra år och består bland annat av kurser samt ett avhandlingsarbete.

Vad förväntas doktoranden att göra?

Det du förväntas att göra som doktorand, bortsett från att skriva din avhandling, är bland annat att:

  • Lämna in den individuella studieplanen varje år.
  • Lämna in redovisning av undervisningsskyldighet två gånger per år (om institutionstjänstgöring ingår i tjänsten).
  • Lämna in underlag för aktivitets- och försörjningsuppgifter terminsvis, samt informera om eventuella ändringar
  • beträffande aktivitetsgrad och försörjning.
  • Utföra någon form av institutionstjänstgöring (i de fall det ingår i tjänsten).
  • Presentera din avhandling på minst 2 seminarier
  • Delta i fyra metodkurser – två obligatoriska och två valbara/tillgodoräkningsbara – om 7,5 hp vardera (totalt 30 hp).
  • Delta vid Juridiska fakultetens årliga forskardag.

Allmän studieplan

Forskarutbildningen omfattar fyra års heltidsstudier (240 högskolepoäng) och avslutas med en doktorsexamen. En högskola har även möjlighet att besluta att en del av forskarutbildningen, om minst 120 högskolepoäng, avslutas med en licentiatexamen. Licentiatuppsatser examineras i samband med ett offentligt utlyst licentiatseminarium, liknandes den vid en disputation, men hela processen administreras då vid institutionen. Observera att den som avser att lägga fram en doktorsavhandling efter det att licentiatexamen har tagits ut måste lämna in en ny ansökan till Forskningsutskottet. Det är den Allmän studieplan (260 Kb) som anger de yttre ramarna för utbildningens omfattning och uppläggning.