I enlighet med högskoleförordningen 5 kap 7 § gäller en anställning som doktorand tills vidare, dock som längst till en viss tidpunkt och inte för längre tid än ett år efter avlagd doktorsexamen. Eventuell förnyelse av anställningen sker med högst två år i taget och en person får som längst vara anställd som doktorand under fem års tid. Den sammanlagda anställningstiden ska dock inte vara längre än vad som motsvarar forskarutbildning på heltid under fyra år. Undantag kan vara aktuellt vid omständigheter såsom ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, för tjänstgöring inom totalförsvaret eller för förtroendeuppdrag inom student- och fackliga organisationer. Vid frågor om anställningen, kontakta Ida Söderberg Tah.


Lön

Lönen regleras av ett lokalt kollektivavtal (Villkorsavtal-SU) för Stockholms universitet enligt Allmänna löne- och förmånsavtalet. Löneutvecklingen baseras på hur stor andel av fordringarna för doktorsexamen som har uppnåtts under anställningstiden och följer en bestämd doktorandstege som finns angiven i kollektivavtalet (kapitel 3). Vid institutionen finns interna riktlinjer för tillämpning av doktorandstegen (92 Kb) . Vid Juridicum får doktorander extra lönetillägg med 2 000 kr fr.o.m steg 2 i doktorandstegen. Detta gäller för de som doktorerar på heltid. Om en doktorand undervisar på exempelvis 20% reduceras detta belopp med motsvarande.


Institutionstjänstgöring

Den som är anställd som doktorand ska i första hand ägna sig åt sin egen utbildning men får i begränsad omfattning också utföra institutionstjänstgöring så som undervisning, tentarättning, uppsatshandledning och administration. Har doktoranden en anställning på fem år så berörs den dessutom av undervisningsskyldighet vilket innebär att 20 procent av tiden ska ägnas till någon form av institutionstjänstgöring. Juridicums behov styr formen för institutionstjänstgöringen och du kommer tillsammans med din eller dina handledare fram till hur arbetet ska läggas upp. Av anställningsbeviset framgår den exakta fördelningen i procent mellan forskning och undervisning/administration (vanligtvis 80% på forskningsanslag och 20% på grundutbildningsanslag).


Högskolepedagogisk utbildning för undervisande doktorander

Enligt Regler för utbildning och examination på forskarnivå måste doktorander som undervisar på grund- och avancerad nivå ha genomgått en inledande högskolepedagogisk utbildning (arrangeras f n bara av naturvetenskapliga fakulteten) eller på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper. Universitetslärarutbildning 1 (UL 1) som ges vid Centrum för universitetslärarutbildning (CeUL) rekommenderas som motsvarande utbildning.