Kursansvarig: Claes Peterson
Tel: 08 - 16 37 84
Rum: C779
E-post: claes.peterson@juridicum.su.se

Kurssekreterare: Agita Akule Larsson
Rum: C858
Tel: 08 - 16 25 58
E-post: agita.akule@juridicum.su.se


Kursplan

Kursens placering i utbildningen
Kursen utgör en obligatorisk del av Juridiska fakultetens forskarutbildning.

Beslut

Fastställd av Juridiska fakultetens forskningsutskott 2007-12-03.

Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till kursen

Behörig att delta i kursen är den som har blivit antagen till forskarutbildningen vid Juridiska fakulteten, Stockholms universitet. Behörig är också den som har blivit antagen till motsvarande forskarutbildning vid annat lärosäte och som efter överenskommelse med Juridiska fakulteten ges tillträde till kursen.

Kursens uppläggning och innehåll

Undervisningen sker i form av en serie seminarier. Seminarieformen förutsätter ett aktivt deltagande från doktorandens sida. Närvarokrav gäller vid samtliga i kursen ingående seminarier. Vid laga förfall kan efter bedömning i det enskilda fallet dispens ges från närvarokravet. I kursen ges en framställning av huvudlinjerna i rättsvetenskapens historiska utveckling och i den moderna juridiska metoddebatten. Den rättsvetenskapliga teoribildningen fogas därvid in i sitt kunskapsteoretiska sammanhang. Vid sidan av rättsdogmatiken behandlas följande temata: juridik och politik, rättsvetenskapen i ett tvärvetenskapligt perspektiv, internationella aspekter och komparativrättslig metod samt rättsvetenskap och genusforskning. Med hänsyn till den nära kopplingen mellan juridikens teori och praxis skall kursen vidare ge en fördjupad insikt i den juridiska metodlärans olika aspekter.

Kursens mål

Efter avslutad kurs skall doktoranden ha förvärvat en överblick över den rättsvetenskapliga teoribildningen och juridisk metod. Genom tematiken skall doktoranden efter kursen ha utvecklat den teoretiska och metodologiska grundvalen för sitt avhandlingsarbete. Vidare skall doktoranden ha utvecklat förmågan att identifiera de olika metodval som presenteras i kursen samt förstå vilka krav deras respektive tillämpning ställer.

Kunskapskontroll och examination

Examination sker genom att doktoranden författar ett teori- och metodutkast till sitt avhandlingsarbete, som ventileras på ett seminarium. Doktoranden ges därvid tillfälle att försvara sina teser men även att opponera på metodutkast som framlägges av andra deltagare i kursen. För kursen ges betygen godkänt och underkänt.

Kurslitteratur

Kurslitteratur fastställs av Juridiska fakultetens forskningsutskott.