Kursansvarig: Lars Heuman
Tel: 08 - 16 22 50
Rum: SCCL 634
E-post: lars.heuman@juridicum.su.se

Kurssekreterare: Agita Akule Larsson
Rum: C858
Tel: 08 - 16 25 58
E-post: agita.akule@juridicum.su.se

Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till kursen

Behörig att tillträda kursen är den som blivit antagen till forskarutbildning vid Juridiska fakulteten, Stockholms universitet. Behörig är också den som blivit antagen till motsvarande forskarutbildning vid annat lärosäte och som efter överenskommelse med Juridiska fakulteten ges tillträde till kursen.

Kursens uppläggning och innehåll

Kursen ges på halvfart under en termin med ett seminarium i veckan à 2-3 timmar. Kursen beräknas ges en gång vartannat år. Undervisningen är genomgående diskussionsbaserad och bygger på deltagarnas aktiva medverkan.

Kursföreståndaren ska i god tid före kursstart presentera kursens närmare innehåll för Forskningsutskottet.

Kursens mål

Kursen syftar till att höja kvaliteten på forskarstudenternas rättsvetenskapliga arbete. Deltagarna skall efter kursen ha fördjupat sin insikt i den rättsvetenskapliga forskningens samhälleliga relevans och sin förmåga att se rättsvetenskapen i ett bredare vetenskapligt sammanhang. Kursdeltagarna skall efter kursen också ha insikt om ansvarsfördelningen mellan handledare och doktorand under avhandlingsarbetet. Kursen syftar dessutom till att, genom fördjupade diskussioner om rättsvetenskaplig strategi och rättslig argumentation, underlätta kursdeltagarnas avhandlingsarbete och främja färdigställandet av avhandlingen inom utsatt tid.

Undervisning

Undervisningen sker genom seminarier med anknytande skriftlig uppgift och muntlig presentation av kursdeltagarna.

Kunskapskontroll och examination

Examination sker genom närvaro och aktivt deltagande vid minst 80 procent av seminarietillfällena. Examinationen innefattar också fullgörande av skriftlig uppgift samt muntlig presentation.

För kursen ges betygen godkänt och underkänt.

Kurslitteratur

Kurslitteratur fastställs av Juridiska fakultetens forskningsutskott.