Principerna om forskningens frihet och självständighet ska karaktärisera det vetenskapliga arbetet vid fakulteten. Fakulteten ska också verka för att forskningen ska vara samhällsrelevant och innovativ, med mål att prestera nationellt ledande och internationellt framstående forskning av hög kvalitet.

Juridiska fakultetens forskning utmärks av både bredd och spets. Bredd fordras för att försäkra en hållbar och robust forskarmiljö och för att undervisningen ska kunna vila på vetenskaplig grund. Spetsforskning skapar ny kunskap och nya insikter och är, i ett samhälle och en värld i förändring och utveckling, en förutsättning för att säkerställa en nationellt ledande och internationellt framstående position.

I första hand ska doktoranden ägna sig åt sin egen utbildning, dock kan denne i begränsad omfattning även arbeta med undervisning och administration. Sådant arbete får högst omfatta 20% av full arbetstid och leder till att den beräknade doktorandtiden förlängs med motsvarande tid. Forskarutbildningen tar normalt fyra år och består bland annat av kurser samt ett avhandlingsarbete.


Ämnesbeskrivning

Rättsvetenskap är det vetenskapliga studiet av rätt och rättssystem. Inom rättsvetenskapen analyseras och systematiseras rätten samt lämnas bidrag till rättsutvecklingen. Inom ämnet studeras också frågor om rättens tillkomst och utveckling samt rättens och rättsvetenskapens filosofiska aspekter. Vidare ingår studiet av rättssystemets förhållande till andra samhälleliga företeelser.

Juridiska fakultetens studieplan för utbildning på forskarnivå i rättsvetenskap omfattar följande ämnesinriktningar:

 • allmän rättslära
 • civilrätt
 • europarätt
 • finansrätt
 • folkrätt
 • internationell privaträtt
 • miljörätt
 • offentlig rätt
 • processrätt
 • rättshistoria
 • rättsinformatik
 • straffrätt


Behörighetskrav

Grundläggande behörighet för att bli antagen till utbildning på forskarnivå har den som avlagt examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på annat sätt inom eller utom landet förärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Särskild behörighet har också den som avlagt juris kandidatexamen, juristexamen eller motsvarande. Särskild behörighet har också den som kan åberopa annan genomgången utbildning eller särskild yrkeserfarenhet om dessa meriter bedöms ge en kompetens för utbildning på forskarnivå som är likvärdig med juris kandidatexamen i fråga om såväl vetenskapliga färdigheter som juridisk allmänbildning av betydelse för den ämnesinriktning utbildningen avser. För behörighet fordras att den sökande har mycket goda kunskaper i svenska och goda kunskaper i engelska eller att den sökande har mycket goda kunskaper i engelska.

Forskningsutskottet får för enskild sökande medge undantag från kravet på grundläggande behörighet om det finns särskilda skäl. Behörigheten ska vara uppfylld senast sista ansökningsdag.


Urval

Det är Juridiska fakultetens forskningsutskott som beslutar om antagning. Urval bland de sökande görs med hänsyn till förmågan att tillgodogöra sig utbildning på forskarnivå. Bedömningsgrunder vid prövning av sökandens förmåga att tilgodogöra sig utbildningen är:

 • sökandens allmänna kompetens,
 • projektbeskrivningen - projektets originalitet - teoriram och frågeställning i relation till tidigare forskning - metodens tydlighet och relevans i förhållande till frågeställningen - tillskott av ny kunskap och dess relevans och
 • projektplanens genomförbarhet.

Vid bedömning av sökandens allmänna kompetens beaktas studieresultat, uppsatser och andra skrifter som visar förmåga till klar framställning och kritisk analys samt yrkesverksamhet och liknande verksamhet som är av betydelse för utbildningen.

Kriterier som används för att bedöma kompetensen är: den sökandes dokumenterade ämneskunskaper med relevans för forskningsområdet, förmåga att uttrycka sig i tal och skrift, förmåga till analytiskt tänkande, kreativitet, egen initiativrikedom och självständighet samt samarbetsförmåga. Som underlag för bedömningen används tidigare studier och betyg, kvalitet på det självständiga arbetet, referenser, relevant erfarenhet, intervjuer och den sökandes skriftliga motivering för ansökan. Ytterligare ett kriterium för att bedöma den sökandes kompetens kan vara ett yttrande från vid institutionen anställd professor eller docent. Om sådant yttrande finns att tillgå, kan det biläggas ansökan.

Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Stockholms universitet finns på: www.su.se/styrdokument/utbildning.


Vad förväntas doktoranden att göra?

Det du förväntas att göra som doktorand, bortsett från att skriva din avhandling, är bland annat att:

 • Lämna in den individuella studieplanen varje år.
 • Lämna in redovisning av undervisningsskyldighet två gånger per år (om institutionstjänstgöring ingår i tjänsten).
 • Lämna in underlag för aktivitets- och försörjningsuppgifter terminsvis, samt informera om eventuella ändringar
 • beträffande aktivitetsgrad och försörjning.
 • Utföra någon form av institutionstjänstgöring (i de fall det ingår i tjänsten).
 • Presentera din avhandling på tre obligatoriska seminarier
 • Delta i fyra metodkurser – två obligatoriska och två valbara/tillgodoräkningsbara – om 7,5 hp vardera (totalt 30 hp).
 • Delta vid Juridiska fakultetens årliga forskardag
 • Delta i obligatorisk välkomstdag (gäller för nya doktorander).


Allmän studieplan

Forskarutbildningen omfattar fyra års heltidsstudier (240 högskolepoäng) och avslutas med en doktorsexamen. En högskola har även möjlighet att besluta att en del av forskarutbildningen, om minst 120 högskolepoäng, avslutas med en licentiatexamen. Licentiatuppsatser examineras i samband med ett offentligt utlyst licentiatseminarium, liknandes den vid en disputation, men hela processen administreras då vid institutionen. Observera att den som avser att lägga fram en doktorsavhandling efter det att licentiatexamen har tagits ut måste lämna in en ny ansökan till Forskningsutskottet.

Det är allmänna studieplanen som anger de yttre ramarna för utbildningens omfattning och uppläggning.