OBS! SISTA ANSÖKNINGSDAG ÄR 1 MARS.

 

Som forskarstuderande – doktorand – ska du utvecklas till en självständig och kritiskt analyserande forskare medan du skolas i de vetenskapliga traditionerna.Du ska under utbildningen lära dig att fråga, resonera, strukturera, analysera och reflektera över avhandlingsämnet, och utveckla och tillämpa dina metod- och teorikunskaper.

Utbildning på forskarnivå avser utbildning för juris doktorsexamen på fyra år (240 hp) och juris licentiatexamen på två år (120 hp). Avhandlingsarbetet utgör det huvudsakliga inslaget i utbildningen. Utöver framställningen av en vetenskaplig avhandling (doktorsavhandling eller licentiatuppsats) består utbildningen av två obligatoriska kurser (se "Doktorandkurser" i menyn till vänster) om 15 högskolepoäng (hp) vardera samt medverkan och presentation av avhandlingsarbetet vid seminarier.

Doktorsavhandlingen, som inte bör överskrida 300 sidor, försvaras muntligen vid en offentlig disputation. Licentiatuppsatsen försvaras vid ett offentligt seminarium.

Juridiska fakulteten kan bara anta doktorander för vilka det finns studiefinansiering. Studierna kan finansieras antingen genom att den studerande anställs som doktorand vid juridiska institutionen eller genom externa medel. En anställning som doktorand kan innehas under den tid som motsvarar forskarutbildning på heltid i fyra år. Undervisning kan ingå i anställningen som då kan utsträckas till högst fem år. Anställningen är tidsbegränsad och förlängs ett år i taget förutsatt att avhandlingsarbetet bedrivs på godtagbart sätt.

Finansieras forskarutbildningen genom externa medel, måste dessa täcka fyra år för doktorsexamen respektive två år för licentiatexamen.

Mer information om utbildning på forskarnivå och om formalia finns i Juridiska fakultetens allmänna Juridiska fakultetens allmänna studieplan för utbildning på forskarnivå (146 Kb) .

Ytterligare information finns på studera.nu/forskarutbildning Doktorandernas intressen inom institutionen bevakas genom Doktorandrådet.

För att få veta mer om hur du söker, använd menyn och klicka på ”Hur du söker”.