Juridiska institutionen är en av de största institutionerna vid Stockholmsuniversitet och tillhör Juridiska fakulteten. Institutionen har omkring 200 anställda och ca 6 000 studenter per läsår. Drygt etthundra lärare är på heltid engagerade för att undervisa eller bedriva den forskning som utbildningen vilar på. Fakulteten har ett fyrtiotal professorer med olika rättsvetenskapliga inriktningar. Som doktorand vid Juridiska institutionen blir du en del av en dynamisk miljö med forskning av högsta klass och med stark internationell prägel.


Handledning

För varje doktorand som antas till utbildning på forskarnivå utser forskningsutskottet en huvudhandledare och minst ytterligare en handledare. Även doktorand som redan antagits har rätt att få minst två handledare. Huvudhandledaren ska ha vetenskaplig kompetens motsvarande docentkompetens. Minst en av handledarna ska vara anställd vid Juridiska institutionen. Övriga handledare behöver inte vara anställda vid institutionen men ska ha relevant kompetens.

Handledarna ska tillse att doktoranden i början på studierna får vägledning och råd angående avhandlingens uppläggning, att doktoranden under hela doktorandperioden kontinuerligt får diskutera avhandlingsarbetet och att därvid erhålla kvalificerade råd samt adekvat granskning av avhandlingsmanuskriptet. Doktoranden ska genom regelbundna kontakter hålla handledare underrättade om arbetets fortskridande och inhämta råd om dess vidare uppläggning.

Här hittar du våra forskare indelade inom forskningsområde


Projektbeskrivning

Vid antagning fäster forskningsutskottet stor vikt vid den projektbeskrivning som ska åtfölja ansökan. Lämplighetsbedömningen grundar sig i till stor del på den sökandes förmåga att formulera rättsvetenskapliga frågeställningar i sin projektbeskrivning


Ansökan

Antagningen till forskarutbildningen sker en gång per år och SISTA ANSÖKNINGSDAG ÄR 1 MARS. Om det är en lördag eller helgdag, är sista ansökningsdag närmast efterföljande vardag. Därefter behandlas ansökan av forskningsutskottet som beslutar om antagning. Antagningsbesked skickas ut månadsskiftet maj-juni. Antagna doktorander börjar som regel från och med den 1 september.

Forskningsutskottet antar så många sökande som kan anställas som doktorander vid institutionen. Detta antal fastställs för varje år beroende på budgetläge. Sökande vars ansökan håller tillräckligt hög kvalitet men som inte har fått anställning kan trots det antas till utbildning på forskarnivå under förutsättning att säkerhet avseende finansiering ställs. Den sökande har då tiden fram till 31 maj nästkommande år på sig att visa att tillfredsställande finansiering finns.

Det är viktigt att din ansökan är fullständig. Ansökningar som inte är kompletta kan inte behandlas. Se därför till att all dokumentation innehåller korrekt och relevant information. En lista över de handlingar som ska bifogas återfinns nedan. Eftersom projektbeskrivningen även utgör bedömningsgrund för den sökandes förmåga att formulera rättsvetenskapliga problemställningar finns ingen mall för dess utformning.

Observera att ansökan vid ansökningstillfället skall vara komplett.


Följande handlingar ska bifogas till din ansökan:

  • personligt brev
  • CV - examina och övriga utbildningar, arbetslivserfarenhet och förteckning över självständiga arbeten/uppsatser
  • projektplan/forskningsplan som beskriver det tilltänkta projektet - inklusive forskningsförmåga, teoriram, metod och material, hur projektet avses att bedrivas samt litteraturöversikt som anger det vetenskapliga mervärdet av det planerade projektet
  • examensbevis, betyg och intyg som styrker grundläggande och särskild behörighet 
  • eventuella rekommendationsbrev
  • självständiga arbeten/uppsatser
     

Anvisningar för sökande finns på webbsidan: anvisningar - sökande