Sammanställningen bygger på den studieplan och de kompletterande bestämmelser för forskarutbildningen som fastställts av Juridiska fakultetsnämnden och andra organ inom juridiska fakulteten.

Ju bättre förberedd du är desto större är dina chanser att fullfölja forskarutbildningen. Nedan följer en del praktiska råd för dig som avser att söka till forskarutbildningen. Dessa råd är givetvis ingen garanti för en plats på utbildningen men de säkrar en korrekt bedömning av din ansökan och underlättar antagningsförfarandet.

Handledning

Eftersom huvudhandledaren ska vara knuten till fakulteten, är det viktigt att du i god tid före det aktuella ansökningstillfället tar kontakt med de professorer och docenter vid fakulteten som forskar inom den ämnesinriktning som intresserar dig. Hör dig för om det finns någon som kan åta sig att vara din huvudhandledare, och diskutera avhandlingsämne, projektbeskrivning samt din egen lämplighet för forskarbanan med honom eller henne. Din presumtiva huvudhandledare måste avge ett yttrande med bedömning av din förmåga att genomgå forskarutbildningen, och i denna bedömning ingår bl. a din utbildning, ditt examensarbete och eventuella andra skrifter, dina eventuella praktiska erfarenheter samt en bedömning av dina personliga egenskaper. Detta yttrande ska bifogas din ansökan och har stor betydelse för bedömningen av hur din ansökan bedöms. Har du en utländsk examen är kontakten med den presumtiva handledaren särskilt viktig eftersom det i yttrandet bör framgå om någon komplettering kan vara aktuell för att du ska uppfylla kravet på särskild behörighet.

I samband med antagningen utser forskningsutskottet en huvudhandledare och en eller flera  handledare.

Huvudhandledaren ska vara knuten till fakulteten, om inte forskningsutskottet av särskilda skäl beslutar annat. Om huvudhandledaren av någon anledning inte kan fullfölja handledarskapet ska forskningsutskottet utse en efterträdare. Om det i en sådan situation inte är möjligt att finna handledare inom fakulteten kan utomstående handledare utses.

Här hittar du våra forskare indelade inom forskningsområde

Projektbeskrivning

Vid antagning fäster forskningsutskottet stor vikt vid den projektbeskrivning som ska åtfölja ansökan. Lämplighetsbedömningen grundar sig i till stor del på den sökandes förmåga att formulera rättsvetenskapliga frågeställningar i sin projektbeskrivning

Ansökan

ANTAGNINGEN till forskarutbildningen sker en gång per år – SISTA ANSÖKNINGSDAG ÄR 1 MARS. Om det är en lördag eller helgdag, är sista ansökningsdag närmast efterföljande vardag. Därefter behandlas ansökan av forskningsutskottet som beslutar om antagning. Antagningsbesked skickas ut månadsskiftet maj-juni.. Antagna doktorander börjar som regel från och med den 1 september.

Forskningsutskottet antar så många sökande som kan anställas som doktorander vid institutionen. Detta antal fastställs för varje år beroende på budgetläge. Sökande vars ansökan håller tillräckligt hög kvalitet men som inte har fått anställning kan trots det antas till utbildning på forskarnivå under förutsättning att säkerhet avseende finansiering ställs, s k villkorad antagning. Den sökande har då tiden fram till 31 maj nästkommande år på sig att visa att tillfredsställande finansiering finns.

Det är viktigt att din ansökan är fullständig. Ansökningar som inte är kompletta kan inte behandlas. Se därför till att all dokumentation innehåller korrekt och relevant information. En lista över de handlingar som ska bifogas återfinns nedan. Eftersom projektbeskrivningen även utgör bedömningsgrund för den sökandes förmåga att formulera rättsvetenskapliga problemställningar finns ingen mall för dess utformning.

Observera att ansökan vid ansökningstillfället skall vara komplett.

Följande handlingar ska bifogas till din ansökan:

  • Kopia på Jur. kand/Juristexamen-beviset eller motsvarande
  • Curriculum vitae
  • Projektbeskrivning
  • Yttrande från den professor/docent som är beredd att ställa upp som huvudhandledare
  • Ett eller flera skriftliga arbeten, till exempel uppsatsen från grundutbildningen
  • Personligt brev

Särskilt om ansökan till forskarutbildningen 2018

I år utlyses fyra doktorandanställningar i rättsvetenskap, varav två riktade mot något av ämnena arbetsrätt, internationell privaträtt, miljörätt eller processrätt. Ansökningsperioden är 1 februari - 1 mars, 2018.
Ytterligare information om utlysningen finns på universitetets centrala webbplats.