Anvisningar för projektbeskrivningen

Projektbeskrivningen ska vara på svenska eller engelska. Vid antagning utgår forskningsutskottet från följande bedömningsgrunder:


Sökandes allmänna kompetens,
Projektbeskrivningen, dvs:

 • projektets originalitet,
 • teoriram och frågeställning i relation till tidigare forskning,
 • metodens tydlighet och relevans i förhållande till frågeställningen,
 • tillskott av ny kunskap och dess relevans,

Projektplanens genomförbarhet

Vid bedömning av sökandens allmänna kompetens beaktas studieresultat, uppsatser och andra skrifter som visar förmåga till klar framställning och kritisk analys, samt yrkesverksamhet och liknande verksamhet som är av betydelse för utbildningen.

Övrig information om projektbeskrivningen

Inom ramen för de angivna bedömningsgrunderna uppmärksammar forskningsutskottet hur den sökande har avgränsat sitt forskningsområde. I det avseendet beaktas några aspekter:

 • Hör arbetsuppgiften hemma inom rättsvetenskapen i den meningen att det är en juridisk problemlösning som utgör den sammanhållande ramen för arbetet?
 • Har projektet avgränsats på ett sådant sätt så att det kan slutföras under de fyra år som utbildningen omfattar?
 • För forskningsutskottets ställningstagande är det viktigt att den sökande så tydligt som möjligt redovisar det tilltänkta projektets huvudlinjer. Det förväntas inte att projektbeskrivningen ska ge en uttömmande redogörelse för projektets omfattning. Det måste förutsättas att forskningsuppgiften under arbetets gång i olika avseenden behöver korrigeras.

Rättsvetenskapliga forskningsprojekt kan ha olika perspektiv beroende på frågeställning och problemformulering. Perspektiven påverkar i sin tur metoden för genomförandet av undersökningen. Forskningsperspektivet i rättsvetenskapliga undersökningar kan vara (listan är inte uttömmande):

 • Rättssociologiskt
 • Rättsdogmatiskt
 • Rättsekonomiskt
 • Rättsfilosofiskt
 • Tvärvetenskapligt
 • Komparativt (jämförande)

 

Forskningsläge

Sökanden förväntas kunna inordna sitt projekt i forskningstraditionen. Av projektbeskrivningen ska det därför framgå hur det föreslagna projektet förhåller sig till tidigare forskning. Därvid ska en bedömning göras av vilken angelägenhetsgrad forskningsprojektet kan antas ha och vilken kunskapstillväxt projektet kan medföra. Projektbeskrivningen ska däremot inte innehålla någon bibliografi.

Projektbeskrivningens omfattning

Projektbeskrivningen ska inte omfatta mer än 5-10 textsidor. Antalet fotnoter ska reduceras till ett minimum.