Enligt lokala riktlinjer vid Stockholms universitet gäller följande:

1. Ett tillgodoräknande av utbildning skall endast ske för den som är student vid Stockholms universitet och således både är antagen och bedriver utbildning vid universitetet.

2. Med att bedriva högskoleutbildning avses att studenten dels är registrerad på en kurs, dels med godkänt resultat på kurs har uppnått minst 7,5 högskolepoäng.

3. S.k. etablering av personer i studiedokumentationssystemet (LADOK) enbart för att möjliggöra införande av resultat av studier utanför universitetet får inte ske.

 

Ansökan

Ansökan om tillgodoräknande av kurser lästa i Sverige som fristående kurser görs på särskild blankett tillsammans med nödvändiga handlingar (se blanketten för mer info) som skickas/lämnas till studierektor Viktoria Pettersson.

Ansökan om utländska tillgodoräknanden görs på särskild blankett tillsammans med nödvändiga handlingar (se blanketten för mer info) som skickas/lämnas till de internationella koordinatorerna.

 

Allmänt

Du kan bara ansöka om tillgodoräknande av kurser som du redan har genomgått och tenterat med godkänt resultat.

Observera att betyg aldrig ”översätts” från en betygsskala till en annan vid tillgodoräknande – utan betyget som erhållits vid lärosätet där kursen lästs kvarstår.

Tänk på att vara ute i god tid med din ansökan då handläggningstiden ibland kan bli lång (särskilt vid terminsstart).

 

Överklagande

Beslut om tillgodoräknande kan överklagas till Överklagandenämnden för högskolan. Överklagandet skall ställas dit men skickas till Studierektor, Juridiska institutionen, Stockholms universitet, 106 91 Stockholm. Överklagandet skall ha inkommit inom tre veckor från den dag den studerande har tagit del av beslutet.