Studenter på juristprogrammet erbjuds genom specialkursutbudet tillfälle till fördjupning och breddning inom ett eller flera ämnesområden.

Antagning till specialkurser görs på Utbildningskansliet. För information om de olika kurserna såsom kursinnehåll, schema osv. svarar i första hand amanuenser och kurssekreterare. Vid frågor ang. ansökan och antagning till specialkurser kontakta studierektor Viktoria Pettersson.

All information om ansökningsförfarandet samt kursutbudet finns i specialkurskatalogen och anses ha kommit till alla studenters kännedom i och med att denna katalog finns tillgänglig som PDF-fil på specialkurshemsidan samt att hämta utanför Studentexpeditionen, ca. 3 - 4 veckor före sista ansökningsdag. Läs därför specialkurskatalogen noga! Nedan finns endast kortfattad information, som behöver kompletteras med informationen i specialkurskatalogen.

Specialkurserna kräver generellt en större arbetsinsats av studenterna än de obligatoriska kurserna gör. Tänk på att det kan vara mycket svårt att ha andra åtaganden vid sidan av studierna! Se respektive kurshemsida för en uppfattning om kursens upplägg och obligatoriska moment.
 

Ansökningsförfarande:

Ansökan till specialkurser kan endast göras i Fastreg genom funktionen "Kursval", som finns som en rubrik i studentens vy. Observera att ansökan via Fastreg är det enda möjliga sättet att söka specialkurser på!
Ansökan till specialkurser görs för en hel termin i taget (om kurser på båda perioderna ska sökas). För vårterminen är sista ansökningsdag 15 oktober och för höstterminen 15 april.
 

Behörighet:

Specialkurser kan endast sökas av studenter på juristprogrammet vid SU om inte annat framgår ur kursbeskrivningen. Studenter som har tagit ut sin juris kandidat-/juristexamen har inte tillträde till specialkurser. Från dessa behörighetskrav ges ingen dispens.
 

Generell behörighet:

Minst 135 med godkänt resultat tenterade obligatoriska högskolepoäng på juristprogrammet, som finns examinerade senast den sista ansökningsdagen. Dessutom skall studenten ha tenterat obligatoriska kurser om minst 150 högskolepoäng på juristprogrammet med godkänt resultat vid kursstart.
 

Förkunskapskrav:

Till de flesta specialkurser finns särskilt angivna förkunskapskrav som skall vara uppfyllda senast vid specialkursens start. Förkunskapskraven avser tillträde till kursen. Antagning sker alltid under förutsättning att förkunskapskraven är uppfyllda senast vid kursstart. Saknas vid kursstart betyg i någon av de kurser som utgör förkunskapskrav måste dispens erhållas av kursföreståndaren. Dispensblankett finns på hemsidan. Dispensblanketten lämnas till och beslutas av kursföreståndaren. För det fall kursföreståndaren avstyrker dispens kan ärendet hänskjutas till Överklagandenämnden för högskolan.
 

Studenter från annan juridisk fakultet:

Studenter från juristprogrammen i Göteborg, Lund, Umeå, Karlstad, Örebro och Uppsala får läsa specialkurserna i mån av plats. Efter den ordinarie ansökningstidens utgång (15 oktober/15 april) kan en student från annan juridisk fakultet kontakta kursadministratören för aktuell kurs för att skrivas upp på reservlista. Om en plats blir ledig tar kursadministratören kontakt och då ska dels ett aktuellt betygsutdrag dels ett aktuellt registreringsintyg (som visar vilka kurser studenten är registrerad på under höstterminen alt. visar att studenten inte är registrerad på någon kurs) lämnas in. Dessa ska vara daterade i eller efter oktober/april aktuellt år.

 

Förtursplatser för juristprogramstudenter:

För studerande på juristprogrammet på SU som med godkänt resultat tenterat obligatoriska kurser inom juristprogrammet om sammanlagt 150 högskolepoäng finns varje termin förtursplatser till någon fristående kurs vid andra institutioner (se specialkurskatalogen). Kurserna söks via www.antagning.se. Sista ansökningsdag: 15 april resp. 15 oktober.
 

Antagning och bevakning:

Information om den preliminära antagningen kommer att finnas i Fastreg. Den preliminära listan på antagna och reserver anslås även på hemsidan när antagningen är klar (se aktuellt datum i specialkurskatalogen). Platserna måste då bevakas i Fastreg genom att tacka ja senast ett bestämt datum som framgår ur specialkurskatalogen. Om man inte tackar ja, anses man ha tackat nej och förlorar därmed sin plats. Den definitiva antagningslistan anslås därefter i Fastreg och på hemsidan.
 

För antagna till juristprogrammet fr.o.m. HT2012:

Examensarbete på juristprogrammet skall omfatta 30 högskolepoäng och 45 högskolepoäng specialkurser (varav max 15 hp kan utgöras av icke-juridiska specialkurser). Examensarbetet kan innefatta praktik.

Antagning till Erasmus- och Nordplusprogrammet registreras i LADOK. Detta kan påverka antagningen till specialkurserna om studenten ifråga accepterat en plats och sedan utan giltigt skäl hoppat av.

I examen kan ej medräknas kurs som till ämnesinnehållet väsentligen överensstämmer med annan, tidigare tenterad kurs. Är överensstämmelsen av mindre omfattning kan tillgodoräknande komma i fråga med hela poängtalet eller, då kursen är på 15 högskolepoäng, med 7,5 högskolepoäng. Om du är osäker på om kursen kan medräknas, kontakta studievägledningen innan du gör ditt val.