Har du tidigare studerat kurser vid ett svenskt lärosäte som motsvarar kurser som ingår i våra utbildningar kan du ansöka om tillgodoräknande om du är antagen till och bedriver studier vid Stockholms universitet.

Snabblänkar


Ansökan om tillgodoräknande

- Svenska tillgodoräknanden inom våra utbildningsprogram

Ansökan om svenska tillgodoräknanden såsom kurser på våra utbildningsprogram juristprogrammet och fil. kand.-programmet i rättsvetenskap görs helst på särskild blankett och e-postas tillsammans med nödvändigt underlag (se blanketten för mer info) till bitr. studierektor Charlotta Lindström.

De nödvändiga betygsutdragen på svenska och engelska brukar man kunna skriva ut själv via lärosätets studentportal. Man väljer då den verifierbara varianten, dvs. som har verifikationsnummer längst ner på sidan. Du som är student vid Stockholms universitet hittar Ladok för studenter här.

- Utländska tillgodoräknanden

Ansökan om utländska tillgodoräknanden görs helst på särskild blankett tillsammans med nödvändiga handlingar (se blanketten för mer info) som e-postas till koordinatorerna på vårt internationella kansli.

- Svenska tillgodoräknanden som fristående kurs

Ansökan som gäller tillgodoräknande av fristående kurser görs hos studierektor Viktoria Pettersson. Läs mer om tillgodoräknande av fristående kurser här.


Information för nyantagna studenter på juristprogrammet

Här hittar du som är nyantagen till juristprogrammet information om hur du ska ansöka om tillgodoräknande:
Information om tillgodoräknande för nyantagna VT2021 (174 Kb) .

 

Ansökningsblanketter

Blankett för ansökan om tillgodoräknanden finns här.
 

Allmänt

 • Inga förhandsbesked lämnas.
 • Du kan bara ansöka om tillgodoräknande av kurser som du redan har genomgått och tenterat med godkänt resultat. Om man har tillgodoräknat sig en kurs kan man inte få resultat på motsvarande kurs genom att läsa om den, då man redan har ett godkänt resultat på kursen i fråga.
 • En beviljad ansökan om tillgodoräknande kan i regel inte återtas då det är ett gynnande förvaltningsbeslut. Ansök därför först när du är säker på att du vill tillgodoräkna en kurs.
 • Om du är student på juristprogrammet (ej nyantagen): Tänk på att vara ute i god tid med din ansökan då handläggningstiden ibland kan bli lång (särskilt vid terminsstart).
 • Ett examensarbete som utgör grund för en yrkesexamen (t.ex. civilekonomexamen) kan inte tillgodoräknas och utgöra grund för en annan yrkesexamen (t.ex. juristexamen).
 • Antal hp specialkurser som ingår i en juristexamen:
  45 hp varav max. 15 hp får utgöras av icke-juridiska specialkurser som har tillgodoräknats.
 • För antagna på juristprogrammet t.o.m. VT2014 gäller:
  Betyg ”översätts” inte från en betygsskala till en annan vid tillgodoräknande av kurs läst i Sverige – utan betyget som erhållits vid lärosätet där kursen har lästs kvarstår. 
 • För antagna på juristprogrammet fr.o.m. HT2014 gäller (enligt lokal examensordning 2014-01-01):
  Betyg anges inte på kurser som tillgodoräknas i sin helhet. 
  Detta gäller även om man tidigare har läst kurser på juristprogrammet enligt en äldre studieordning och har antagits till den nya studieordningen.
 • Kurser som enbart delvis kan tillgodoräknas som våra kurser ska kompletteras enligt examinators anvisningar efter det att tillgodoräknandet har beviljats. Kurser anses inte vara avslutade förrän kompletteringen har rapporterats och hela kursen har betygsatts med ett slutbetyg. Observera att detta bl.a. kan påverka ansökan till specialkurser och utlandsstudier eftersom enbart avslutade kurser räknas.
 • Observera att tillgodoräknande av kurser kan påverka möjligheten att erhålla studiemedel. Kontakta CSN vid frågor ang. detta.
 • Observera att studenter som har tillgodoräknat obligatoriska kurser på juristprogrammet inte ska anmäla vilka obligatoriska kurser som ska läsas nästa termin via www.antagning.se utan ska istället kontakta bitr. studierektor via e-post strax inför/under aktuell registreringsvecka för hjälp med registrering. Ansökan till specialkurser och anmälan till examensarbete görs enligt samma förfarande som övriga studenter.
 • Styrdokumentet för tillgodoräknanden vid Stockholms universitet omfattar de nationella och lokala reglerna för tillgodoräknande inom utbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå: Regler och handläggningsordning för tillgodoräknande.
   

Överklagande

Beslut om tillgodoräknande kan överklagas till Överklagandenämnden för högskolan. Överklagandet ska ställas dit men skickas till Juridiska institutionen, Bitr. studierektor, Stockholms universitet, 106 91 Stockholm. Överklagandet ska ha inkommit inom tre veckor från den dag den studerande har tagit del av beslutet. Överklagandet ska innehålla uppgift om vilket beslut som överklagas samt vilken ändring i beslutet som begärs.