Änmälan görs i FastReg (gruppanmälan), tidigast efter det att du registrerats på kursen. Varje tillfälle har egen anmälningstid. Schema över de ämnesspecifika seminarierna hittar du på kurshemsidan.

 

__________________________________________________

 

Allmän rättslära

Ämnesspecifikt seminarium i Allmän rättslära hålls en gång per termin.
Datum för seminarierna framgår av schemat på kurshemsidan.

Anmälan till seminarierna öppnar den 18 januari 2016 i Fastreg (som en gruppanmälan) efter registering på kursen examensarbete.

 

____________________________________________________________

 

Civilrätt - arbetsrätt

Alla som skriver i arbetsrätt bereds möjlighet att få diskutera sitt metodkapitel under detta ämnesseminarium, d.v.s. både inledni ng, problemformulering, syfte, ev. frågeställningar, avgränsning, metod och disposition. Alla som deltager förväntas ingående ha läst och kunna kommentera övrigas metodkapitel i en löpande diskussion. Det är därför viktigt att alla deltagare skickar sitt metodkapitel till övriga deltagare och seminarieledaren minst fyra vardagar innan seminariet.

Det är möjligt att reflektera över många olika faktorer när man läser ett metodkapitel t.ex.

 1. Finns möjlighet att nå syftesuppfyllelse eller är formuleringen för vid?
 2. Är precisering möjlig av syfte och avgränsning?
 3. Förklaras metoden och det sätt den skall användas på ett bra sätt?
 4. Klargörs urvalsprinciper?
 5. Finns det metodrisker?
 6. Klargör dispositionen ett logiskt  sätt behandla rättsfrågorna?

Ni bör därmed förbereda er väl innan seminariet för att uppsatsförfattaren skall få så mycket god feedback som möjligt.

Datum för seminarierna framgår av schemat på kurshemsidan.

Anmälan till seminarierna öppnar den 18 januari 2016 i Fastreg (som en gruppanmälan) efter registering på kursen examensarbete.

 

____________________________________________________________

 

Civilrätt - associationsrätt (inkl. bolagsrätt och börsrätt)
 

Datum för seminarierna framgår av schemat på kurshemsidan.

Anmälan till seminarierna öppnar den 18 januari 2016 i Fastreg (som en gruppanmälan) efter registering på kursen examensarbete.

 

______________________________________________________________________

 

Civilrätt - entreprenadrätt

Hänvisas till civilrätt - förmögenhetsrätt.


______________________________________________________________________

 

Civilrätt - familjerätt

Obligatoriskt seminarium för uppsatsskrivande i familjerätt kommer att anordnas den 5 oktober kl. 10-12 i sal F379.

Seminariet kommer att vara upplagt som en workshop där vi särskilt inriktar oss på att tala om arbetet med att formulera och förfina problemformulering, syfte samt metod och material på familjerättens område.

Tanken är att ni senast onsdagen den 30 september skickar uppsatsens inledande avsnitt (med inledning, problemformulering, syfte, metod m.m.) till Pernilla Leviner som håller i detta seminarium (pernilla.leviner@juridicum.su.se). Detta kommer att förmedlas till medstudent(er) som förbereder sig genom att läsa och formulera konstruktiva förslag till förbättring i dessa delar. Vid tillfället diskuterar vi under en stund gemensamt de ovan nämnda frågorna på ett övergripande plan och därefter ges ni tillfälle att i par ge konstruktiva förslag till förbättringar i en informell opponering. Hela idén med detta seminarium är att ge stöd under arbetet och tanken är inte att den text som lämnas in ska vara färdig och "perfekt".

Datum för seminarierna finns på schemat som finns på kurshemsidan.

Anmälan till seminarierna öppnar i den 31 aug i Fastreg efter registering på kursen.

______________________________________________________________________

 

Civilrätt - fastighetsrätt

Hänvisas till civilrätt - förmögenhetsrätt.

______________________________________________________________________

 

Civilrätt - förmögenhetsrätt (allmän och speciell avtalsrätt, fordringsrätt, sakrätt, insolvensrätt, skadeståndsrätt, försäkringsrätt och fastighetsrätt)
 

Del 1
Inga förberedelser.

Del 2

Individuell skrivuppgift mailas in till lärarna senast kl 14:00 den 3 dec. Information om uppgiften ges under Del 1.

Observera att del 1 och 2 är obligatoriska. 

Datum för seminarierna finns på schemat som finns på kurshemsidan.

Anmälan till seminarierna öppnar  den 31 aug i Fastreg efter registering på kursen.

______________________________________________________________________

 

Civilrätt – immaterial-, media- och marknadsrätt


Kurs i immaterial-, marknads- och medierätt för uppsatsskrivare HT 2015

Kursansvarig är professor Per Jonas Nordell

 

Det har beslutats att obligatoriska ämnesspecifika kurser ska hållas för examensuppsatser från och med HT 2013. Kursen ges som en påbyggnad på Introduktionskurser för uppsatsskrivare, vilken är obligatorisk fr.o.m. HT 2013.

Syftet med kursen är dels att ge studenterna en orientering i immaterial-, marknads- och medierättens särskilda förhållanden, dels att ge studenterna möjlighet att själva reflektera såväl allmänt över den immaterial-, marknads och medierättsliga materien och metoden i sina egen uppsatser och uppsatsskrivande. Många ämnen överlappar varandra, varför deltagande i motsvarande kurs inom Europarätt eller IT-rätt i förekomande fall kan kompensera deltagande i denna kurs. Deltagande vid flera ämnesspecifika kurser för uppsatser med ämnesövergripande områden kan naturligtvis påverka det slutliga resultatet på uppsatsen.

Kursen avses att ges onsdagen den 25 november och tisdagen den 8 december 2015. Kursen leds av en eller två erfarna handledare inom området immaterial-, marknads- eller medierätt.

Kursen är indelad i två block:

Onsdagen den 25 november 2015 kl. 10.00‒13.00 sal E339 Metod

Tisdagen den 8 december 2015 kl. 10.00‒13.00 sal F339 Empiri
 

Förkunskapskrav m.m.

För att gå kursen rekommenderas att studenterna har genomgått Introduktionskurs för uppsatsskrivare. Inför kursens andra del ska varje student ha lämnat in dels ett förslag till disposition, dels en uppsats-PM omfattande ca två sidor med beskrivning av ämnet, syfte, frågeställningar, eventuella avgränsningar, metod och källmaterial. Disposition och PM ska sändas till exarb@juridicum.su.se senast onsdagen 2 december 2015. Inför kursens andra del ska varje student ha tagit del av samtliga studenters dispositioner och PM.
 

1. Onsdagen den 25 november 2015 10.00‒13.00: Metod

Vid seminariet hålls ett allmänt seminarium som leds av två lärare vid fakulteten. Här behandlas hur immaterialrättigheter, marknadsrätt och tryck- och yttrandefrihet har uppkommit, utvecklats och tillämpats i vår del av världen över tid. Vidare behandlas rättsområdenas särdrag och hur man därifrån identifierar problemområden och behandlar källor och språk. Nedan ges en översiktlig bild över vad som avses att behandlas under förmiddagen:

 • Orientering om immaterial- marknads och medierättens utveckling: Internationellt, regionalt, nordiskt och nationellt
 • Immaterial- marknadsrätt och medierättsliga särdrag
 • Begrepp och terminologi
 • Metodfrågor
 • Källsökning och källbehandling
 • Uppsatsarbetet
 • Språk och formalia
 • Skrivregler.

 

2.Tisdagen den 8 december 2015 10.00‒13.00: Empiri

Vid seminariet ges studenterna möjlighet att dels presentera sina uppsatsprojekt, dels diskutera projekten med övriga studenter och lärare. Till detta moment ska alla studenter lämna in dels ett förslag till disposition/innehållsförteckning, dels en PM om ca ett par sidor där studenten kortfattat beskriver och motiverar uppsatsämnet och arbetets genomförande:

1. När det gäller kravet på en disposition är det viktigt att påpeka att den inte behöver vara en färdig innehållsförteckning, utan snarare syftar till att strukturera arbetet och materialet. Den ska därför ses som ett arbetsredskap i uppsatsskrivandet, som kan komma att revideras under arbetets gång.

2. En PM om den egna uppsatsen är viktig, dels eftersom den tvingar studenten att sätta sig in i ämnet och selektera vad som är värt och viktigt för honom eller henne att behandla, dels därför att läraren/handledaren tidigt kan identifiera eventuella, materiella, strukturella, språkliga och formella frågor eller brister. PM:n ska ta upp ämnet, syfte, frågeställningar, eventuella avgränsningar, metod och källmaterial.

 

Viktiga instruktioner inför inlämningen av disposition och PM är:

 1. Sänd disposition och PM som ett dokument (antingen som Word-fil eller i PDF-format).
 2. Ange tydligt Ditt namn i början av dokumentet.
 3. Paginera dokumentet.

Seminariet avser att gå till så att varje student först presenterar sitt arbete och hur man har resonerat kring innehåll, metod, genomförande och disposition samt tar upp eventuella problem och frågeställningar med anledning därav. Sedan ges möjlighet för övriga studenter att ge sina synpunkter, kommentarer och frågor. Samtliga studenter antas vara beredda att ge synpunkter och kommentarer på varandras uppsatsprojekt. Avslutningsvid ger kanske läraren några egna kommentarer.

Alla ska ha haft möjlighet att ta del av och ge synpunkter på varandras uppsatser. Kursen är obligatorisk. Det betyder att alla studenter förutsätts var tillgängliga och närvarande under kursens gång. Förhinder anmäls hos Per Jonas Nordell. Däremot måste PM och disposition lämnas in. Kursen är öppen även för studenter som ännu inte har registrerat sig.
 

Kursansvarig:

Professor Per Jonas Nordell

Rum: C 942

Telefon: 08‒16 40 78 

Mobil: 070‒555 09 98 

E-post: per-jonas.nordell@juridicum.su.se

 

Övriga lärare:

Doktorand Johan Axhamn

Rum: C 851

Tel. 08-16 23 03 

Mobil: 070-768 44 33 

E-post: johan.axhamn@juridicum.su.se

 

Kursadministratör:

Mikey Cortez

Rum: C 469

Telefon: 08‒16 26 37

E-post: exarb@juridicum.su.se

 

______________________________________________________________________

 

Civilrätt - sjö- och transporträtt

Information för VT16 kommer senare.

HT14 - Ämnesspecifikt seminarium i sjö- och transporträtt avhålls den 31 oktober kl. 13.00–15.00 i sjörättsbiblioteket. De uppsatsförfattare som önskar delta ombeds e-posta utkast inledningskapitel med problemformulering, disposition och metodavsnitt till Johan Schelin, Johan.Schelin@juridicum.su.se samt övriga deltagare senast två dagar före seminariet äger rum. Samtliga deltagare ska ha läst samt vara beredda att kommentera utkasten. Maila kursadministratören för att få övriga deltagares mailadresser.

 

______________________________________________________________________

 

Europarätt

Ämnespecifika seminarier för studenter som skriver under period 4 och 5:

Seminarium 1: Att skriva uppsats i EU-rätt - metodseminarium

Tid och plats: 25 september 2015, kl. 09:00 – 12:00 i sal F263

 

OBS! Seminariet är öppet även för andra uppsatsskrivare som har europarättsliga inslag i sitt examensarbete.

 

Lärare: Claes Granmar

Formulering och avgränsning av forskningsfrågor inom EU-rätt

Särskilda utmaningar med forskning inom ett rättssystem av "flerskiktskaraktär"

Metodval och reflektion

Särskilt om EU-rättslig metod: EU-rättens rättskällelära och tolkningsmetoder

Alternativa metoder

Källsökning och källkritik

Formalia

 

Seminarium 2: Diskussion av uppsatsämne och metodavsnitt

Tid och plats: 6 oktoberl 2015, kl. 09:00 – 12:00 sal F289

 

Lärare:  Claes Granmar

Studenter som skriver uppsats inom EU-rätt ska inför seminarium 2 förbereda en promemoria (högst tre sidor) innehållande en kort disposition (en sida), kort metodreflektion (en sida) och en preliminär litteraturlista med relevanta rättskällor för uppsatsen (en sida). Promemorian samt litteraturlistan ska skickas till kursadministratören senast onsdagen den 30 september 2015, kl. 12.00. Administratören kommer samma dag att vidarebefordra dessa dokument till alla lärare och anmälda kursdeltagare. På seminariet ska du kommentera ett PM som har skrivits av en annan kursdeltagare. På det första seminariet meddelas vilket PM du ska kommentera. Kommentaren beräknas ta ca fem minuter och ska avse ämnesval, problemformulering, och metod. Efter den enskilda kommentaren kan alla kursdeltagare kommentera arbetet. Alla kursdeltagare förväntas därför ha läst alla promemorior som seminariet omfattar.

 

Seminarium 2 kommer att ha följande upplägg:

Uppsatsskrivare presenterar sitt ämne, sin forskningsfråga och sitt metodavsnitt

Enskild kommentar

Andra kursdeltagare kommenterar

Lärare summerar och ger vägledning

 

Anmälan till seminarierna sker i Fastreg.

______________________________________________________________________

 

Finansmarknadsrätt

Hänvisas till seminarier inom associations- eller förmögenhetsrätt.
 

______________________________________________________________________

 

Folkrätt

Folkrättsseminarierna innehåller sju moment uppdelade i fyra pass:

Timme 1-2 (pass 1 och 2):
Pass 1

 1. Folkrättens källor
 2. Tolkning av rättsregler
 3. Teoretiska skolor inom folkrätten
 4. Metodologiska frågor

Pass 2

 1. Betygskrav och bedömningsgrunder
 2. Informationssökning och hantering av materialet


Timme 3 (pass 3):
• Uppläggningsseminarium med diskussion av inlämnade upplägg.

Därutöver ges under det första seminariet under varje termin en genomgång i att skriva på engelska (pass 4); denna presentation innehåller mycket som är värdefullt även för den som skriver på svenska, varför närvaro rekommenderas för alla.

Som nämnts ska författaren under seminariet lägga fram sitt upplägg (disposition, frågeställning, syfte, metod och avgränsning). Detta behöver dock inte ske vid det första tillfället. En student kan alltså genomgå de flesta momenten i seminariet (pass 1, 2, 4) innan uppsatsskrivandet påbörjas, och sedan komma tillbaka vid ett senare tillfälle för att presentera sitt upplägg.

Inför seminariet ska de deltagande  studenterna ha tittat igenom seminariematerialet, vilket beställs hos Maria Fotiadis Forssjö. Dessutom ska de studenter som ska lägga fram ett upplägg sända det till Maria Fotiadis Forssjö minst två dagar i förväg, samt ha med en extra kopia av upplägget till seminariet (denna kopia ska ges till en annan student)

Höstens första tillfälle ges 21 september  kl. 13-17 i sal  F279

Professor Pål Wrange och Sally Longworth håller i kursen.

Höstens andra tillfälle ges 26 november kl.09-12 i sal E487

Anmälan sker i Fastreg efter registering på kursen examenarbete. Anmälan öppnar den 31 aug.

______________________________________________________________________

 

Internationell privaträtt

Hänvisas till seminarier inom närliggande ämnesområden.

 

______________________________________________________________________

 

Miljörätt

Hänvisas till seminarier inom offentlig rätt eller folkrätt.

 

______________________________________________________________________

 

Offentlig rätt

För uppfyllande av kursobligatoriet krävs deltagande i både Seminarium 1 och 2, inklusive seminarieförberedelser. Seminarierna återkommer varje termin.

Höstterminen 2015 hålls seminarium av Pernilla Leviner och Åsa Örnberg vid följande tidpunkter:

Omgång 1 – för dem som registerar sig första perioden på ht:

 • Seminarium 1:  21 sept kl.10-12 i sal F389 (40-sal)
 • Seminarium 2:  5 okt kl.13-15 i sal D215 (30-sal)

Omgång 2 – för dem som registerar sig andra perioden på ht:

 • Seminarium 1:  23 nov kl.10-12 i sal E331 (10-sal)
 • Seminarium 2:  17 dec kl.10-12 i sal D263 (20-sal)

 

Seminarium 1 i respektive omgång behandlar övergripande frågor om att skriva uppsats inom offentlig rätt. Vad kan vara typiska problem som kan uppstå när man skriver i offentlig rätt? Hur formulerar man en väl avgränsad och lämplig rättsfråga, syfte osv? Vilken metod och vilket material är lämpligast att använda? Till detta tillfälle behöver inte studenterna förbereda sig särskilt, men ska ha funderat på sitt ämne.

Seminarium 2 är ett ”hantverksseminarium” där vi kommer att behandla mer konkreta frågor i skrivandet. Inför detta tillfälle ska alla studenter skicka in ett textavsnitt om ca 2-3 sidor – exempelvis uppsatsens inledande avsnitt – som en medstudent granskar inför seminariet. Till detta andra tillfälle ska studenterna även ha med sig frågor som har aktualiserats under skrivandet. Frågorna kan gälla källhantering, stil i skrivandet eller annat som rör konkreta problem som uppstår i skrivandet.

Till omgång 1, seminarium 2, ska texter skickas in senast den 29 september. Till omgång 2, seminarium 2 ska texter skickas in senast den 11 december.

Vid seminarium 2 (i båda omgångarna) kommer ca halva tiden ägnas åt att i grupp ge konstruktiv feed back på de inskickade texterna. Ni kommer att få instruktioner om vems text ni ska granska några dagar före seminariet. Den andra halvan av tillfället ägnas åt en frågestund – dvs. diskussion av de frågor som studenterna brottas med i skrivandet. För information och inlämning av text och frågor används ett specifikt forum på Fastreg.

Instruktioner för tillfälle 2

Inför tillfälle 2 ska alla studenter ladda upp en PDF i gruppforumet i Fastreg. (Se datum för respektive omgång). Döp bifogad fil med ditt namn. Alla studenter delas in i grupper om 3 eller 4 personer baserat på listan i forumet efter sista inlämningsdatum. De första tre studenter på listan utgör en grupp, nästkommande en grupp osv.

Anmäl för period 4 seminairum 1 och 2 öppnar i FastReg den 24 augusti.

______________________________________________________________________

 

Rättshistoria

Ämnesspecifikt seminarium i Rättshistoria anordnas varje termin vid behov.

 

______________________________________________________________________

 

Rättsinformatik

Inom Rättsinformatik arrangeras följande tre workshops inom ramen för examensarbetet. Syftet är att lyfta fram olika perspektiv och frågeställningar under skrivprocessen samt att ge er studenter möjlighet att diskutera frågor med varandra och med lärarna. Obligatorisk närvaro på två av tre worksops men vi rekommenderar att ni deltar vid alla tre.

Tider HT14:
1:a workshop: 4 feb kl 13-16, IRI-biblioteket

2:a workshop: 9 mars kl 13-16, IRI-biblioteket

3:e workshop: 12 maj kl 13-16, IRI-biblioteket

 

Innehåll
1a workshop (metod och verktyg) – 3 timmar i början av terminen (september eller februari)

 • § rättsinformatiska metodfrågor
 • § rättskällor inom rättsinformatik
 • § informationssökning
 • § studenter presenterar sina ämnen (5-10 min)
 • § gruppdiskussion om möjliga frågor, både angående innehåll, formulering av frågeställningen och metod

2a workshop (skrivandet) – 3 timmar i mitten av terminen (oktober eller mars)

 • § att skriva som process
 • § analys av texter inom doktrin
 • § studenter presenterar sina ämnen (5-10 min)
 • § studenter analyserar ett stycke av en text som de själva tycker är bra
 • § studenter analyserar ett stycke av en egen text
 • § gruppdiskussion

3e workshop (examination) – 3 timmar i slutet av terminen (december eller maj)

 • § examination inom rättsinformatik
 • § tips för examination, försvarsseminariet och opponering
 • § studenter presenterar sina ämnen (10-15 min)
 • § studenter kommenterar varandra (10-15 min)
 • § gruppdiskussion


Anmälan: sker i Fastreg från den 23 jan kl 17 fram till två dagar innan datum för workshop. Frågor om innehåll besvaras via mail av Christine Kirchberger.
 

______________________________________________________________________

 

Skatterätt

Studenter som planerar att skriva uppsats inom Skatterätt ska kontakta kursadministratören för examensarbete.

Förkunskapskrav för att skriva uppsats inom Skatterätt är godkänt resultat på en specialkurs i skatterätt alternativt kunskaper som motsvarar en specialkurs.

Observera att det ämnesspecifika uppsatsseminariet är obligatoriskt.


Seminariets innehåll

På seminariet kommer vi att diskutera de särskilda metodfrågor som uppstår vid uppsatsskrivande i skatterätt. Efter en inledande diskussion om särskilda metodfrågor i skatterätt fokuserar vi på deltagande studenters ämnesval och metodkapitel (oftast det första kapitlet).

Vi kommer framförallt att fokusera på följande punkter:

 • Problemformulering
 • Val av metod
 • Avgränsningar
 • Disposition

Föreberedelse

Du ska läsa metodkapitlet i annan students uppsats. Efter att du har läst metodkapitlet ska du analysera det utifrån de ovan angivna punkterna. Du behöver enbart förbereda dig muntligt.

Viktig information

Vi anordnar ett ämnesspecifikt uppsatsseminarium cirka en månad innan varje seminarieperiod, med undantag för seminarieperioden som hålls i augusti som äger rum före sommarlovet. Observera att vi håller enbart ett ämnesspecifikt seminarium inför varje seminarieperiod. Du måste därför i god tid planera så att du kan delta på det seminarium som vi anordnar. Du kan själv anmäla dig till det ämnesspecifikt seminarium via Fastreg. Det är du själv som ansvarar för att du deltar på ett ämnesspecifikt seminarium.

Cirka en vecka innan det ämnesspecifika uppsatsseminariet ska du skickat ett utkast av ditt första kapitel från uppsatsen (innehåller oftast innehållsförteckning, disposition, bakgrund, frågeställning, metod mm.) till exarb@juridicum.su.se. Glöm ej att sätta ditt namn på dokumenten.

Har du inte skickat in detta innan det datum som angivits kommer du inte att få delta på seminariet och därmed kommer du inte att kunna uppfylla obligatoriet. Efter det att Maria Fotiadis Forssjö fått in ett utkast från de studenter som ska delta på det ämnesspecifika seminariet kommer respondent/diskutant att meddelas. Exakta datum kommer att meddelas inför varje seminarieperiod.
 

Viktiga tider för er som ska presentera uppsatsen i januari v.13 2015
Den 2 februari  kl. 9-12 kommer vi att arrangera ett ämnesspecifikt seminarium för dig som arbetar med din uppsats. Seminariet kommer att äga rum i Fakultetsrummet på plan 8 i C-huset.

Du ska skicka ett utkast ditt första kapitel till Valentina Barrios senast den 26 januari. Har det första kapitlet inte inkommit den 26 januari kommer du inte få delta på seminariet och därmed kommer du inte kunna uppfylla obligatoriet. Diskutant/respondent meddelas den 27 januari. Anmälan: sker i Fastreg 16 - 23 jan..

 

Viktiga tider för er som ska presentera uppsatsen v.23 2015
Den 18 februari  kl. 13-15.30 kommer vi att arrangera ett ämnesspecifikt seminarium för dig som arbetar med din uppsats. Seminariet kommer att äga rum D220. OBS flyttat seminarium från den 17 feb.

Du ska skicka ett utkast ditt första kapitel till Valentina Barrios senast den 10 februari. Har det första kapitlet inte inkommit den 10 februari kommer du inte få delta på seminariet och därmed kommer du inte kunna uppfylla obligatoriet. Diskutant/respondent meddelas den 11 februari. Anmälan: sker i Fastreg 16 - 23 jan.


Viktiga tider för er som ska presentera uppsatsen v.35 2015
Den 27 april kl. 09-12 (OBS: tidigare 24 april) kommer vi att arrangera ett ämnesspecifikt seminarium för dig som arbetar med din uppsats. Seminariet kommer att äga rum i Fakultetsrummet på plan 8 i C-huset.

Du ska skicka ett utkast ditt första kapitel till Valentina Barrios senast den 17 april. Har det första kapitlet inte inkommit den 17 april kommer du inte få delta på seminariet och därmed kommer du inte kunna uppfylla obligatoriet. Diskutant/respondent meddelas den senast den 20 april. Anmälan: sker i Fastreg 26 mar - 2 apr.


Viktiga tider för er som ska presentera uppsatsen v.45 2015

Den 7 sep  kl. 09-12 kommer vi att arrangera ett ämnesspecifikt seminarium för dig som arbetar med din uppsats. Seminariet kommer att äga rum i Fakultetsrummet på plan 8 i C-huset.
Du ska skicka ett utkast ditt första kapitel till Valentina Barrios senast den 1 sep. Har det första kapitlet inte inkommit den 1 sep kommer du inte få delta på seminariet och därmed kommer du inte kunna uppfylla obligatoriet. Diskutant/respondent meddelas den senast den 20 april. Anmälan: sker i Fastreg 31 aug - 1 sep.

 

Viktiga tider för er som ska presentera uppsatsen i januari v.2 2016
Den 12 november  kl. 10-15 kommer vi att arrangera ett ämnesspecifikt seminarium för dig som arbetar med din uppsats. Seminariet kommer att äga rum i F363.

Du ska skicka ett utkast ditt första kapitel till Maria Fotiadis Forssjö senast den 5 november. Har det första kapitlet inte inkommit den 5 november kommer du inte få delta på seminariet och därmed kommer du inte kunna uppfylla obligatoriet. Diskutant/respondent meddelas den 6 novmeber. Anmälan: sker i Fastreg 31 aug - 1 sep

 

______________________________________________________________________

 

Statsrätt

Hänvisas till seminarier inom offentlig rätt.

 

______________________________________________________________________

 

Straff- och processrätt
 

Hösten 2015

Tid: Onsdagen den 16 september 2015 kl. 09.00–15.00

Plats: Sal C 6.

 

Vid seminariet kommer undertecknade att inleda med en presentation om vad det innebär att skriva uppsats i straff- och processrätt och på vilken roll man har som uppsatsskrivare, handledare och examinator. Därefter kommer vi att gå igenom examinationsprotokollet och betygskriterierna. Vidare kommer vi att, med utgångspunkt från i förväg inlämnade skriftliga presentationer av de olika projekten, föra diskussioner under främst följande teman, nämligen:

 • Syfte och frågeställning.
 • Metod och material.

Inför seminariet ska varje deltagande uppsatsskrivare dels förbereda en kort skriftlig beskrivning av projektet med fokus på ovan nämnda teman, dels vara beredd att presentera projektet muntligt vid seminariet. Den skriftliga beskrivningen ska vara kursadministratören tillhanda senast kl. 12.00 tisdagen den 8 september. Anmälan  till seminariet öppnar den 23 augusti och görs i FastReg, anmälan stänger tisdagen den 1 september.

Deltagande i ett ämnesspecifikt seminarium utgör ett obligatoriskt moment i kursen Examensarbete.

Välkommen till seminariet!

 

Henrik Edelstam                                       Petter Asp

 

Processrätt

För studenter som är anmälda på period 5.

Datum: 26 nov

Tid: 09-12

Sal: B419

Vid seminariet kommer undertecknade att inleda med en presentation om vad det innebär att skriva uppsats i processrätt och på vilken roll man har som uppsatsskrivare, handledare och examinator. Därefter kommer vi att gå igenom examinationsprotokollet och betygskriterierna. Vidare kommer vi att, med utgångspunkt från i förväg inlämnade skriftliga presentationer av de olika projekten, föra diskussioner under främst följande teman, nämligen:

 • Syfte och frågeställning.
 • Metod och material.

Inför seminariet ska varje deltagande uppsatsskrivare dels förbereda en kort skriftlig beskrivning av projektet med fokus på ovan nämnda teman, dels vara beredd att presentera projektet muntligt vid seminariet. Den skriftliga beskrivningen ska vara kursadministratören tillhanda senast kl. 15.00 måndagen den 16 novemeber. Anmälan till seminariet görs i FastReg senast 16 november.

Deltagande i ett ämnesspecifikt seminarium utgör ett obligatoriskt moment i kursen Examensarbete.

 

Välkommen till seminariet!

Henrik Edelstam                                       Anna Kaldal