Praktiken ska godkännas av uppsatshandledaren och framgå i anmälningsblanketten innan den påbörjas.
 

Praktiska inslag

Praktikinslaget har syftat till att genom praktisk verksamhet ge den studerande kunskaper om och insikter i utredningsverksamhet, utarbetande av underlag för beslut, förhandlingsarbete, förberedelser för och genomförande av rättegång, kontakter med myndigheter och klienter, upprättande av protokoll och andra dokument och liknande för juridisk verksamhet grundläggande praktiska moment. Praktikplats söks av studenten själv genom att kontakta arbetsgivare.
 
Praktiken får maximalt omfatta 3 heltidsveckor och ingår i studentens tidsplan om 18 veckor.
 

Uppsatshandledare:

När ämnesområdet är bestämt och du fått en praktikplats tar du kontakt med antingen en handledare direkt eller med amanuensen i ämnet. Efter en första kontakt kan du sedan presenteras för en handledare utifrån den inriktning som du tycker är särskilt intressant. Praktikplatsen skall godkännas av handledaren innan praktiken påbörjas och ska framgå av anmälningsblankette, som sedan lämnas till administratören för examensarbeten för registrering.
 
Handledaren på praktikplatsen skall efter avslutad praktik utfärda ett praktikintyg som skickas till uppsatshandledaren.
 
OBS! 
Om handledaren godkänt viss praktik och det sedan förflutit lång tid innan uppsatsarbetet inleds, beslutar handledaren om det finns något hinder för studenten att tillgodoräkna sig praktiken. Avgörande vid bedömningen blir främst huruvida ett tillräckligt samband mellan praktik och uppsats fortfarande föreligger.
 
För tillgodoräknande av praktik som påbörjats utan föregående godkännande krävs dispens. Handledaren beslutar om dispens skall beviljas. Dispens kan aldrig beviljas om det gått mer än ett år sedan praktiken avslutades innan uppsatsarbetet inleds.
Vid ev. frågor kontakta biträdande studierektor Viktoria Pettersson.
 
Uppsats med praktiska inslag framgår inte i betygsregistrering i Ladok och syns inte i examensbeviset.
 
Från och med hösten 2015 finns möjlighet till att gå de fristående kurserna:
Juridisk och praktik om 15 hp
Juridik och praktik om 30 hp
Dessa har ingen koppling till examenskursen. Vänligen se fristående kurser för mer information.
 

Examensarbete med praktik om 30 hp

Det är inte längre möjligt att skriva examensarbete med praktik om 30 hp.