Studenten kommer tillsammans med sin handledare överens om en tidsplan för arbetet.

Utgångspunkten är att ett examensarbete om 30 hp skall ta ca 20 veckor att slutföra, seminarieperioden inräknad. Detta ger en maximal tidsram om 18 veckor för färdigställande av uppsatsen, oberoende av om examensarbetet innefattar praktiska inslag eller ej. För studenter som antagits på juristlinjen före HT07 och som valt att skriva uppsats om 15 hp gäller i stället en maximal tidsram om 9 veckor.

Förlängd tidsplan kan i undantagsfall godtas om det finns skäl som motiverar detta. Godtagbara skäl är funktionshinder, sjukdom, parallella kurser, laga förfall eller dylikt. Uppehåll för parallella kurser ska planeras in i förväg. Studenten kan alltså inte under arbetets gång förlänga tiden genom att gå en kurs som inte är inplanerad. Hel- eller deltidsarbete är i princip inte ett godtagbart skäl för förlängd tidsplan.

Studenten kan naturligtvis välja att i samråd med handledaren upprätta en tidsplan som löper på ett färre antal veckor än de föreskrivna.

Ett moment i betygsättningen är om tidsplanen hållits, varför det är av vikt att studenten under arbetet rapporterar oförutsedda händelser som kan påverka möjligheten att följa planen.

Om tidsplanen sträcker sig över flera terminer skall studenten kontakta kursadministratören för examensarbeten vid varje ny påbörjad termin för omregistrering.