ansökan utbytesstudier
foto: unsplash
 

Det minimala behörighetskravet för att söka utbytesplatser är att du senast sista ansökningsdag har uppnått minst 120 hp inom grundkursutbudet på Juristprogrammet. Läs mer om behörighetskurser samt extra meriter nedan. Student som sökt, nominerats och tackat ja till en utbytesplats i annan pågående utlysningsprocess, via en annan institution eller Stockholms universitets centrala avtal, har ej rätt att ansöka om utbyte via Juridiska institutionens utbytesavtal för samma tidsperiod.

Ansökningsperioder 

Olika ansökningstider gäller beroende på vart du skulle vilja åka på utbyte. Platser inom norra jordklotet (dvs avtal inom Erasmus+, Nordplus, Nordamerika samt norra Asien) utlyses i slutet januari med deadline i mitten av februari medan platser inom södra jordklotet (dvs i Sydamerika, södra Asien, Australien och Nya Zeeland) utlyses i maj med deadline i maj eller juni. Inom norra jordklotet gäller samma läsår som i Sverige, med start under hösten och slut under våren medan det inom södra jordklotet gäller omvänt läsår, med start under våren och slut under hösten.

Exakt vilka platser som går att söka publiceras endast i samband med utlysningarna. Detta kan variera från år till år beroende på aktuell balans i avtalen.

Observera att det vid varje utlysning även finnas så kallade restplatser, dvs platser som tidigare utlystes under föregående utlysning men inte förbrukades. Eventuella restplatser inom norra jordklotet publiceras därför tillsammans med vanliga platser inom södra jordklotet och vice versa.

 

Så här ser ansökningsperioder ut inför 2020/2021:

  Publicering Deadline

Norra jordklotet HT20/VT21

+ ev restplatser södra jordklotet HT20

mitten eller senare del av januari 2020 mitten av februari 2020

Södra jordklotet VT21/HT21

+ ev restplatser norra jordklotet VT21

mitten eller senare del av maj 2020 slutet av maj/början av juni 2020

 

Ansökan

Under själva utlysningsperioden hittar du en länk till ansökan - ett onlineformulär - som tillsammans med ett personligt brev (samt ev. intyg för extra meritvärde - läs mer nedan) utgör en komplett ansökan. Ansökan kan enkelt beskrivas som en två-stegsraket:

 

--> Fyll i onlineformulär.

--> Skicka in ett personligt brev på engelska och ev. intyg för extra meritvärde.

 

Båda dessa steg ska vara de internationella koordinatorerna tillhanda innan uppgiven deadline för att ansökan ska vara komplett och tas i beaktan. 

Själva ansökningsformuläret är enkelt och logiskt utformat; det brukar inte ta mer än några minuter att fylla i eftersom du gjort din research innan och bestämt dig för vilka lärosäten du vill söka. I formuläret får du göra både ett val på vilken/vilka terminer som du vill/kan vara iväg samt rangordna max fem värduniversitet. 

Det personliga brevet, som du skriver på engelska, ska riktas till de internationella koordinatorerna. Här är din chans att berätta lite mer om vem du är, vad du vill med ditt utbyte, tala om vad som gör dig till en bra representant för juridiska institutionen och kanske utveckla varför du har valt ditt 1:a handsval av lärosätena. Brevet får vara max en A4 långt, gärna kortare. Detta brev ger oss en indikation på din nivå av engelska vilket är något som vi går i god för till alla våra partneruniversitet. Det personliga brevet skall kunna ligga till grund för bedömningen.

Mer information finner du i respektive utlysning. 

Endast kompletta ansökningar beaktas. Läs ansökningsinformationen noga i utlysningen!

 

Urval och antagning

Behörig att söka utbytesplatser är den student som senast sista ansökningsdag har uppnått minst 120 hp inom grundkursutbudet på Juristprogrammet samt tenterat alla civilrättsämnen, straffrätt och processrätt med godkända resultat. Saknas någon av de obligatoriska kurserna kan studenten ändå ansöka om kravet om minst 120 hp är uppfyllt, dock prioriteras denna ansökan lägre inom sin urvalsgrupp än de som uppfyller alla behörighetskrav. Högsta prioritet får den student som har bäst meritvärde i kombination med flest antal grundkurspoäng på avslutade grundkurser. Se exempel nedan.

 

Urvalsgrupp

I nomineringsprocessen är studenter först indelade i tre urvalsgrupper baserade på antal hp som avklarats på juristprogrammet:

Urvalsgrupp 1: studenter med 150-195 hp avklarade
Urvalsgrupp 2: studenter med 120-149,5 hp avklarade
Urvalsgrupp 3: studenter som redan varit på utbyte (central eller institutionsavtal)

I varje urvalsgrupp prioriteras studenter med alla avklarade obligatoriska grundkurser, dvs alla civilrättsämnen, straffrätt och processrätt med godkända resultat framför de studenter som släpar med någon av dessa kurser.

 

Meritvärde

I varje urvalsgrupp rangordnas studenter sedan strikt efter så kallat meritvärde. Meritvärdet i sig baseras på ett betygssnitt på de avklarade grundkurserna inom juristprogrammet. Observera att meritvärdet räknas av LADOK enligt formel med olika variabler och går därför inte att beräkna själv. Meritvärde ligger mellan 0-5. Vid exakt lika meritvärde och där sökandes personliga brev anses likvärdiga kallas studenterna till intervju. Observera att deadline är anpassad så att resultat på tentor som skrivs vid ordinarie tentatillfälle räknas med i ditt meritvärde. Resultat på omtentor ingår därför inte. För januariutlysningen kommer hela höstterminens resultat att räknas med, och för majutlysningen kommer hela innevarande vårtermin att räknas med. 

 

Extra meritvärde

De enda meriter som ger ytterligare meritvärde är följande:

- Amanuenstjänst vid Juridicum i minst två terminer: + 0,5 meritvärde. Anställningsbevis krävs.

- Aktivt deltagande i den Internationella Fadderverksamheten i Juridiska föreningen i minst en termin: + 0,3 i meritvärde. Intyg krävs från Juridiska föreningen. Observera att intygen endast utfärdas efter avslutat fadder-program vilket gör att en student inte kan tillgodogöra sig dessa poäng innan intygets utfärdande.

- Aktivt deltagande i Linjerådets möten samt i de beslutande organens möte i minst ett år: + 0,1 extra meritvärde. Intyg krävs. Obligatoriska moment och sjukdom leder till giltig frånvaro vid uppvisande av schema eller intyg. Juridiska Linjerådets ordförande gör den samlade bedömningen och utfärdar intyg.

Aktivt deltagande i Mångfaldsprojektet i minst ett år: + 0,1 extra meritvärde.  Timrapportering krävs.

 

Exempel

Exempel 1: Två studenter har valt samma lärosäte som förstahandsval. Student 1 tillhör urvalsgrupp 1 och har 3,7 i meritvärde. Student 2 tillhör urvalsgrupp 2 och har 4,7 i meritvärde. Student 1 prioriteras högst och får sitt förstahandsval.

Exempel 2: Två studenter i samma urvalgrupp och med samma antal avklarade hp har valt samma lärosäte i förstahandsval. Student 1 har klarat alla civilrättsämnen, straffrätt och processrätt med godkända resultat. Student 2 släpar med processrätten. Student 1 prioriteras högst oavsett meritvärdet.

 

Nominering

Tilldelningen av utbytesplatserna redovisas på den så kallade nomineringslistan, som mailas till alla sökande. Du måste aktivt tacka ja till din eventuella nominering för att gå vidare i processen. Vanligtvis ges 2-3 dagars betänketid. Ej inkommet räknas som nej tack. Tydliga instruktioner kommer att finnas på nomineringslistan.

 

Efter ja tack

Att tacka ja till en erbjuden utbytesplats är detsamma som att förbruka denna. Platsen anses förbrukad oavsett om studenten de facto åker ut på utbytet eller ej. Alla som tackar ja kommer att bli kallade till obligatoriskt informationsmöte om kommande ansökningsprocess till själva värduniversitetet. Läs vidare under fliken Efter nomineringen.

 

Avhopp

Studenter som utan giltigt skäl (läkarintyg) hoppar av bekräftad nominering kommer i kommande sökomgångar att prioriteras lägst av alla, dvs efter urvalsgrupp 3. Studenter som utan giltigt skäl (läkarintyg) väljer att inte åka på bekräftat utbyte, eller avbryter sitt pågående utbyte förlorar sin förtur till specialkurserna.