foto: unsplash

 

Originalbetyg

Betygen från utlandsstudierna kommer vanligtvis att skickas till både till dig och till oss internationella koordinatorer. Detta sker efter att terminen avslutats vid ditt värduniversitet och kan dröja upp till 8 veckor innan de är oss tillhanda (ibland längre). Om betygen anländer till oss här på juridiska institutionen mailar vi dig att betygen har kommit så du kan komma och hämta ut ditt originalbetyg på mottagningstider. Om du får hem betygen direkt måste du komma in till oss för vidimering av en betygskopia för den ansökan om tillgodoräknande som skall göras efter hemkomst. 

 

Varför tillgodoräknande?

Alla våra utbytesavtal förutsätter att studenten studerar på heltid och tillgodoräknande är en del i processen att vara med i ett utbytesprogram. I avtalen specificeras att kurserna som en student läser vid ett värduniversitet skall tillgodoräknas vid hemmauniversitetet. Du som har CSN och/eller bor i lägenheter via SSSB måste som vanligt kunna uppvisa att du har studerat heltid under föregående termin (eller minst 75% av heltid) för att få fortsatt rätt till studiebidrag/lån samt förlängning av ev. hyreskontrakt.

Ett tillgodoräknande innebär i praktiken att avklarade kurser registreras i LADOK, vanligtvis såsom specialkurser inom juristprogrammet. Observera att dina utländska kurser inte kommer att tillgodoräknas som en av våra egna specialkurser, utan kommer att klassificeras som specialkurs med originalnamnet på kurser, exempelvis Specialkurs: Mergers & Acquisitions

Endast kurser med ett godkänt betyg kan tillgodoräknas och det specificeras hur många högskolepoäng varje kurs motsvarar, själva betyget på kursen lämnas dock utanför LADOK.

CSN/SSSB kan efter detta kontrollera att du har tillgodoräknat dina studier och således blir det inga problem med kommande ansökningar om studiemedel/bostadskontrakt. Om betygen dröjer eller om CSN begär in komplettering innan kurserna har tillgodoräknats i LADOK kan intyg utfärdas som vanligtvis underlättar för studenten. 

 

Ansökan om tillgodoräknande

Ansökan består av

- en blankett (finns längs ner på sidan)

- en studentrapport (finns längs ner på sidan)

- en vidimerad kopia på betygen

- en kopia på det tidigare signerade Learning Agreement och ev. During the mobility/Changes to Learning Agreement.

Mer detaljerad information om detta skickas ut separat i slutet av terminen till alla som är ute på utbytesstudier. Ansökan kan skickas in via mail, men det går även bra med papperskopior via post eller en personlig inlämning till oss internationella koordinatorer på våra mottagningstider.

Observera att kurser som inte kan tillgodoräknas av institutionen (ex. språk eller andra ämnesområden utanför vår kapacitet) kan tillgodoräknas av Studentavdelningen centralt på SU. För dessa kurser kontaktar du transfer@su.se för att få information om deras tillgodoräknandesprocess. 

 

Tillgodoräknade och juristexamen

Påverkar dina tillgodoräknade kurser din examen? Nej, en ansökan om tillgodoräknande är en helt separat process och ska inte förväxlas med vad som faktiskt hamnar i din juristexamen. Tillgodoräknandet gör dock att dessa specialkurser blir valbara till examen. En kan tänka sig att det blir en ”specialkurspott” av högskolepoäng, där det kan finnas poäng både från utlandsstudier och från svenska specialkurser. När du sedan är klar med hela programmet och ska ansöka om din examen väljer du själv in exakt vilka av alla specialkurspoäng som skall ingå. De eventuella specialkurspoäng som lämnas utanför examen kan blir extra meriter i en ev. ansökan till notarietjänstgöring. 

 

Översätts betygen?

Nej, vi översätter inte dina utländska betyg när vi tillgodoräknar dina kurser i LADOK. Vi anger bara namnet på kursen, antalet högskolepoäng som kursen motsvarar samt vilket lärosäte du läste vid.

Om du i framtiden ansöker om notarietjänstgöring måste dock kopior på dina originalbetyg bifogas för att Domstomsverket ska kunna göra en översättning av betygen. Originalbetyget från värduniversitet måste alltid kunna visas upp om du vill åberopa dessa kurser i framtiden. Om en/flera av dessa tillgodoräknade kurser väljs in i examen kommer det genereras en not med en hänvisning till originalbetyget. 

 

Något mer?

Förväntas det något mer av mig efter hemkomst? Förutom studentrapporten, där du berättar hur ditt haft det på ditt utbyte, kan den det vara så att du får en förfrågan om att komma och vara med på informationsmöten som anordnas gällande utbytesstudier. Detta är såklart frivilligt och ett utmärkt tillfälle att träna på att prata inför grupp. Din emailadress kommer också att vara tillgänglig för kommande nominerade studenter som kan ha frågor kring det praktiska kring ett utbyte vid ditt värduniversitet. Du är vår expert och både vi och kommande utbytesstudenter uppskattar all din kunskap och information!

 

Överklagande

Beslut om tillgodoräknande kan överklagas till Överklagandenämnden för högskolan. Överklagandet skall ställas dit men skickas till till Kanslichef, Internationella kontoret, Juridiska institutionen, Stockholms universitet, 106 91 Stockholm. Överklagandet skall ha inkommit inom tre veckor från den dag den studerande har tagit del av beslutet. I överklagandet ska anges vilket beslut som överklagas och vilken ändring av beslutet som begärs.