Ansökan om tillgodoräknande

Ansökan om svenska tillgodoräknanden såsom kurser på våra utbildningsprogram juristprogrammet och fil kand i rättsvetenskap görs på särskild blankett tillsammans med nödvändiga handlingar (se blanketten för mer info) som skickas/e-postas/lämnas till bitr. studierektor Charlotta Lindström.

Ansökan om utländska tillgodoräknanden görs på särskild blankett tillsammans med nödvändiga handlingar (se blanketten för mer info) som skickas/e-postas/lämnas till de internationella koordinatorerna.

 

Information för nyantagna studenter på juristprogrammet till våren 2018:
Ansökan om svenskt tillgodoräknande kan göras via e-post efter det att det 2:a antagningsbeskedet har kommit i slutet av december. Besked om tillgodoräknande lämnas via e-post efter det att det obligatoriska uppropet har ägt rum. Skicka gärna in en komplett ansökan innan uppropet för en snabbare handläggning. Läs mer här:  Information om tillgodoräknande för nyantagna VT2018 (125 Kb)

 

Allmänt

 • Du kan bara ansöka om tillgodoräknande av kurser som du redan har genomgått och tenterat med godkänt resultat. Om man har tillgodoräknat sig en kurs kan man inte få resultat på motsvarande kurs genom att läsa om den, då man redan har ett godkänt resultat på kursen i fråga.
 • En beviljad ansökan om tillgodoräknande kan i regel inte återtas då det är ett gynnande förvaltningsbeslut. Ansök därför först när du är säker på att du vill tillgodoräkna en kurs.
 • Om du inte är nyantagen student: Tänk på att vara ute i god tid med din ansökan då handläggningstiden ibland kan bli lång (särskilt vid terminsstart).
 • Ett examensarbete som utgör grund för en yrkesexamen (t.ex. civilekonomexamen) kan inte tillgodoräknas och utgöra grund för en annan yrkesexamen (t.ex. juristexamen).
 • Antal hp specialkurser som ingår i en juristexamen:
  Antagna på juristprogrammets gamla studieordning (före HT2012): 30 hp (ingen max. gräns vad gäller icke-juridiska specialkurser).
  Antagna på juristprogrammets nya studieordning (fr.o.m. HT2012): 45 hp varav max. 15 hp får utgöras av icke-juridiska specialkurser.
 • För antagna på juristprogrammet t.o.m. VT2014 gäller:
  Betyg ”översätts” aldrig från en betygsskala till en annan vid tillgodoräknande av kurs läst i Sverige – utan betyget som erhållits vid lärosätet där kursen lästs kvarstår.
 • För antagna på juristprogrammet fr.o.m. HT2014 gäller (enligt ny lokal examensordning 2014-01-01):
  Betyg anges inte på kurser som tillgodoräknas i sin helhet. 
  Detta gäller även om man tidigare har läst kurser på juristprogrammet enligt en äldre studieordning och har antagits/beviljats återkomst till den nya studieordningen.
 • Kurser som enbart delvis kan tillgodoräknas som våra kurser ska kompletteras enligt examinators anvisningar efter det att tillgodoräknandet har beviljats. Kurser anses inte vara avslutade förrän kompletteringen har rapporterats och hela kursen har betygsatts med ett slutbetyg. Observera att detta bl.a. kan påverka ansökan till specialkurser och utlandsstudier eftersom enbart avslutade kurser räknas.
 • Observera att tillgodoräknande av kurser kan påverka möjligheten att erhålla studiemedel. Kontakta CSN vid frågor ang. detta.
 • Observera att studenter som har tillgodoräknat obligatoriska kurser på juristprogrammet inte kan självregistrera sig på kurser utan behöver kontakta bitr. studiekretor via e-post strax inför/under registreringsveckan för hjälp med registrering. 

 

Överklagande

Beslut om tillgodoräknande kan överklagas till Överklagandenämnden för högskolan. Överklagandet skall ställas dit men skickas till Juridiska institutionen, Bitr. studierektor, Stockholms universitet, 106 91 Stockholm. Överklagandet skall ha inkommit inom tre veckor från den dag den studerande har tagit del av beslutet.